Договір
про надання послуг на умовах публічної оферти

м. Київ                                                                                                                                                                                                                                                              «___» _________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС», яке є платником єдиного податку, далі за текстом – Виконавець, в особі директора Сахарчука Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України та

фізична особа                                                                                                                 , далі за текстом – Замовник, яка у відповідності до ч. 2 ст. 638,  ч. 2 ст. 639 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття викладених нижче істотних умов, оплати послуг здійснює таким чином акцепт цієї оферти та стає Замовником, разом іменовані Сторони, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

            У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

            Замовник – фізична особа, яка акцептувала дану публічну оферту  у спосіб, визначений Договором та користується Послугами Виконавця.

            Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання обумовлених ним послуг, на умовах, що містяться в публічній оферті.

            Договір – правочин про надання Послуг, укладений між Виконавцем і  Замовником на умовах публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір). Наведений нижче договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

            Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цією публічною офертою;

            Послуги – послуги, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору, які самостійно обираються Замовником згідно з Прейскурантом Виконавця який розташований на веб-сайті за адресою: https://adamant.ua/colocation/ та є невід’ємною частиною Договору.

            Прейскурант – сукупність пропозицій (технічних та вартісних характеристик), запропонованих Замовнику Виконавцем, які визначають види, вартість та обсяг надання Послуг  розташований на веб-сайті за адресою: http://dc.adamant.ua/colocation та є невід’ємною частиною Договору.

  1. Предмет Договору

1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує, у відповідності з чинним Прейскурантом та умовами, опублікованими в мережі Інтернеті на веб-сайті Виконавця за адресою:

https://adamant.ua/colocation/, в порядку та на умовах визначених цим Договором, наступні послуги (далі – Послуги):

1.1.1. Розміщення на технічному вузлі Виконавця опломбованих серверів висотою та потужністю, визначених Заявкою Замовника (далі – Обладнання), змонтованого в корпусі придатному для монтажу, в стандартну “19’’ стійку, підключення його до мережі безперебійного електричного живлення і забезпечення напругою 220 В змінного струму;

1.1.2. Підключення Обладнання до глобальної мережі Інтернет по Ethernet (вита пара), відповідно до Заявки Замовника;

1.1.3. Надання Обладнанню не фільтрованих ІP адрес, відповідно до Заявки Замовника;

1.1.4. Надання інших, необхідних для експлуатації Обладнання консультативних послуг;

1.1.5. За домовленістю Сторін Замовнику також можуть надаватись додаткові платні послуги, перелік та вартість яких передбачено чинним Прейскурантом.

  1. Ціна і порядок оплати Послуг

2.1. Вартість Послуг розраховується на підставі Заявки з урахуванням переліку та обсягу послуг, які замовляються Замовником згідно з чинним Прейскурантом і зазначається у відповідному Додатку до Договору.

2.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється у національній валюті України, попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості послуг, до 20 (двадцятого) числа місяця за наступний місяць, згідно виставлених Виконавцем рахунків-фактур, шляхом перерахування Замовником необхідних сум на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3. Якщо в термін до 20 (двадцятого) числа місяця, Замовник в силу якихось причин не одержав рахунок від Виконавця на наступний місяць, він зобов’язаний вжити всіх заходів для його одержання і проведення оплати. Неотримання Замовником рахунка-фактури (несвоєчасне його отримання) не є підставою для несплати або затримки оплати послуг Виконавця.

2.4. Нарахування плати за Послуги починається з дня початку їх фактичного надання.

2.5. Облік спожитих Послуг та своєчасності внесення платежів здійснюється Виконавця за допомогою програмних засобів на підставі інформаційної бази шляхом накопичення та обробки даних.

2.6. У випадку недостатності на особистому рахунку Замовника станом на 1 (перше) число місяця суми передоплати (її частини) за цей розрахунковий місяць, Виконавець має право призупинити надання Послуг до моменту внесення Замовником необхідної суми.

2.7.  Виконавець може змінювати вартість або механізм розрахунку щомісячної вартості Послуг у відповідності з чинним Прейскурантом та умовами, опублікованими в Інтернеті на веб-сайті за адресою: https://adamant.ua/colocation/. Про такі зміни Виконавець повідомляє Замовника письмово шляхом надіслання електронного повідомлення  на електронну адресу Замовника зазначену в Замовленні за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня введення їх в дію. У разі незгоди Замовника зі змінами вартості або механізмів  розрахунку щомісячної вартості Послуг, Договір підлягає розірванню після узгодження Сторонами фінансових питань.

  1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Замовник  має право:

3.1.1. Одержувати Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3.1.2. Одержувати від Виконавця інформацію і консультації, в обсязі, необхідному для користування Послугами.

3.1.3. Користуватися послугами служби цілодобової технічної підтримки Виконавця за телефоном:

+38 (044) 247-44-11

3.2.  Замовник зобов’язаний:

3.2.1.Приймати та оплачувати Послуги, що надаються Виконавцем, своєчасно та в повному обсязі, відповідно до умов Договору та Додатків до нього.

3.2.2. В місячний термін інформувати Виконавця про будь-які зміни в своїх реквізитах. Негайно інформувати Виконавця про втрату або крадіжку інформації, яка надана йому Виконавцем для отримання Послуг. Повідомлення Виконавця здійснюється шляхом надіслання Виконавцю електронного повідомлення на електронну адресу telecom@adamant.ua  або письмового повідомлення рекомендованим листом із повідомленням про вручення, із застосуванням кур’єрської пошти, або особисто звернувшись до Виконавця.

3.2.3. Читати пошту, що розповсюджується статистичним сервером Виконавця на електронну адресу Замовника, вказану ним як контактну.

3.2.4. Виконувати вказівки фахівців Виконавця, необхідні для правильного (коректного) користування Послугами і глобальною мережею Інтернет.  Дотримуватися встановлених Виконавцем  правил доступу до Обладнання.

3.2.5. Використовувати Послуги за цим Договором з дотриманням вимог чинного законодавства України.

3.2.6. Не розміщувати на своєму Обладнанні (сервері):

3.2.6.1. інформацію, що ображає честь і гідність інших людей;

3.2.6.2. інформацію еротичного або порнографічного характеру. У зв’язку з відсутністю законодавчого визначення того, яке зображення є еротичним та порнографічним, Виконавець бере на себе право такого визначення;

3.2.6.3. інформацію, що за змістом суперечить чинному законодавству України, зокрема вимогам Закону України  “Про захист суспільної моралі”, пропагує насильство, екстремізм, сепаратизм, тероризм, містить заклики до насильницької зміни конституційного ладу, меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, є дискримінаційною, розпалює міжнаціональну та релігійну ворожнечу;

3.2.6.4.  інформацію, що суперечить чинному законодавству України.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Призупинити надання Послуг Замовнику у випадку невиконання останнім своїх зобов’язань за  Договором.

3.3.2. Відмовити Замовнику в наданні нових послуг при існуванні у останнього заборгованості за попередніми зобов’язаннями перед Виконавцем.

3.3.3. Ініціювати розірвання Договору з відшкодуванням усіх завданих Виконавцю збитків у випадку, коли Замовником при використанні Послуг за цим Договором порушується чинне законодавство України, у разі отримання судового рішення про тимчасове вилучення Обладнання Замовника, та в інших випадках, передбачених п. 4.6. цього Договору.

3.3.4. Виконавець залишає за собою право переривати надання Послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, яке використовується для надання послуг, у тому числі в робочі дні. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника за 10 робочих днів про плановане обслуговування з вказівкою періоду часу на таке обслуговування за умови актуальності контактної інформації Замовника, в зворотному випадку Виконавець не несе відповідальності за наслідки неотримання Замовником вказаного повідомлення. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг. Планове обслуговування повинне мати місце не частіше одного разу на місяць і не довше 2 годин.

3.3.5. У випадку призупинення надання Послуг з причини заборгованості Замовника, а також у разі розірвання Договору, Виконавець має право призупинити повернення Обладнання до погашення Замовником заборгованості за Договором, включаючи плату за зберігання Обладнання. У такому випадку Замовник сплачує Виконавцеві плату за зберігання Обладнання, яка складає: 25 (двадцять п’ять) грн. за кожну добу зберігання одиниці Обладнання. Така плата обчислюється з моменту призупинення надання Послуг чи з дати розірвання Договору.

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. Надавати Послуги, зазначені в п. 1. 1 Договору, згідно заявок Замовника та відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Підтримувати на своєму технічному вузлі кліматичні умови (кондиціювання, вентиляцію), необхідні для безперебійного функціонування Обладнання Замовника.

3.4.3. Забезпечувати безперебійне електроживлення Обладнання Замовника.

3.4.4. У випадку раптового переривання Послуг, що сталось з вини Виконавця, вжити негайних заходів щодо відновлення надання Послуг Замовнику.

3.4.5. Приймати необхідні заходи для забезпечення збереження Обладнання Замовника.

3.4.6. Інформувати Замовника про зміну тарифів або механізму розрахунку щомісячної вартості Послуг в порядку, передбаченому  п. 2.7. Договору.

  1. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору несуть відповідальність згідно чинного законодавства України з урахуванням вимог, встановлених цим Договором.

4.2. Виконавець  не несе відповідальності:

4.2.1. За зміст та якість отриманої Замовником з мережі Інтернет інформації, за її подальше використання та зберігання Замовником;

4.2.2. За будь-які  ушкодження, які були завдані Замовнику в результаті використання ним мережі Інтернет, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Замовника.

4.2.3.  За технічний стан каналів, орендованих Виконавцем.

4.2.4. За погіршення якості послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Виконавця.

4.2.5.  За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет,  що знаходяться поза межами контролю та впливу Виконавця.

4.2.6. Перед третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоди і це пов’язане з використанням Замовником  Послуг за цим Договором.

4.3. За порушення Замовником встановлених цим Договором строків оплати наданих Виконавцем Послуг, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від невчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. Збитки Виконавця, якщо такі мають місце, підлягають стягненню Виконавцем з Замовника у повній сумі понад штрафні санкції.

4.4. У разі винного невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, Виконавець несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених ч. 1 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» (штраф, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 40 застосовується до вартості не наданих послуг), при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, заподіяні збитки, моральна шкода тощо не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності Виконавця за Договором не може перевищувати щомісячної (у разі оплати фіксованої щомісячної оплати) або річної (у разі оплати фіксованої річної плати) вартості послуг (робіт).

4.5. Відшкодування збитків, сплата пені, штрафу не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань за Договором.

4.6. Виконавець  залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Замовника  за цим Договором та/або ініціювати розірвання цього Договору у випадку порушення Замовником  вимог п. 3.2.5. та п. 3.2.6. Договору, а також у разі отримання судового рішення про тимчасове вилучення Обладнання Замовника під час кримінального провадження.

4.7. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.

4.8. Замовник  зобов’язується використовувати Послуги за Договором тільки легальним способом і не переносити на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Замовником  або третьою стороною в ході використання Замовником Послуг Виконавця. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті використання Замовником Послуг за цим Договором. Виконавець не відповідає за зміст інформації, розташованої Замовником на Обладнанні (сервері). Всі майнові претензії третіх осіб з приводу порушення їх прав та охоронюваних законом інтересів при використанні Замовником Послуг за Договором будуть врегульовані Замовником від власного імені та за власний рахунок. У разі якщо внаслідок задоволення таких претензій Виконавцю будуть завдані збитки, Замовник зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі.

  1. Вирішення суперечок

5.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів.

5.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.3. Замовник не звільняється від обовʼязку сплати на користь Виконавця платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.

  1. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор – пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виниклі після його укладення.

6.2. Сторона,  яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

6.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

6.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

6.5. Виконання даного Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш трьох місяців, то Сторони приймають рішення щодо його розірвання.

  1. Порядок укладення Договору

7.1. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору на умовах публічної оферти. Якщо Замовник не згодний з умовами цього Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно Замовник, який надіслав заявку на отримання Послуг за цим Договором шляхом надіслання Виконавцю електронного повідомлення на електронну адресу  telecom@adamant.ua або письмового повідомлення, або особисто звернувся до Виконавця (в т.ч. засобами телефонного зв’язку), та оплатив замовлені Послуги, вказаними діями погодився з умовами цього Договору та став його Стороною.

7.2. Договір про надання Послуг укладається шляхом  направлення Замовником заявки на отримання Послуг за цим Договором, у спосіб визначений п. 7.1. цього Договору та оплати Замовником замовлених Послуг з урахуванням переліку та обсягу послуг, які замовляються Замовником, згідно з чинним Прейскурантом, що є прийняттям акцепту та всіх істотних умов цього Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та повноту вказаної при реєстрації інформації.Цей Договір може бути укладено Сторонами у письмовій формі за бажанням Замовника (висловленим письмово).

7.3. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст.205, 638, 642 ЦК України свідчить про намір Замовника укласти Договір та отримувати Послуги на визначених Договором умовах, є вчинення Замовником конклюдентних дій, пов’язаних з направленням ним заявки на отримання Послуг та їх оплати.

  1. Термін дії й умови розірвання Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту здійснення Замовником оплати Послуг з урахуванням переліку та обсягу послуг, які замовляються Замовником, згідно з чинним Прейскурантом та діє протягом 1 (одного) року. Договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо жодна із Сторін не заявить шляхом надіслання електронного чи письмового повідомлення про його розірвання за 30 днів до закінчення терміну його дії.

8.2. Виконавець може змінювати умови Договору з попередньою публікацією таких змін на сайті https://adamant.ua/ за 15 календарних днів до їх введення. Використання Послуг після опублікованого терміну вступу змін в силу є незаперечним фактом безумовного прийняття Замовником всіх внесених змін (акцепт змін).

8.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права й обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

8.4. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.5. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої у зв’язку з Договором інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмового погодження обох Сторін незалежно від причин і строку припинення Договору.

8.6. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору Замовник надає свою згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”  на обробку Виконавцем його персональних даних. Метою обробки персональних даних Замовника, внесення їх до відповідної бази персональних даних Виконавця (володільця) за цим Договором є забезпечення реалізації відносин, пов’язаних з наданням послуг Замовник надає згоду Виконавцю на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, розпоряднику, якому надано таке право володільцем за цивільно-правовим договором, виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги. Доступ до персональних даних Замовника, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України. При укладенні цього Договору Замовник надає право Виконавцю на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”. Замовник не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги. Ця згода надається на весь строк дії Договору.

8.7. Сторони можуть ініціювати розірвання Договору за власним бажанням, попередивши про це другу Сторону письмово (рекомендованим листом) за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору. Договір може бути розірвано не раніше та не пізніше 01 числа місяця, що йде за місяцем використання Замовником оплачених Послуг (за винятком розірвання Договору на умовах п. 3.3.3.). В такому випадку внесений Замовником аванс не повертається,а допрацьовується ним. Договір вважається розірваним з дати повної виробітки Замовником всіх внесених авансових платежів, але не раніше закінчення передбаченого цим пунктом тридцятиденного строку.

8.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони  керуються чинним законодавством України.

  1. Адреси та банківські реквізити Сторін

ВИКОНАВЕЦЬЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АДАМАНТ-ДС»

Місцезнаходження:

02096, м. Київ, Харківське шосе, 51-А

Адреса:
Поштова адреса:
Телефон: (044) 232-93-69Телефон:
Факс: (044) 232-96-60Факс:
E-mail: telecom@adamant.uaE-mail:
Розрахунковий рахунок:

ІВAN UA183052990000026003036222294
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Паспортні дані:
Код ЄДРПОУ: 40980140Ідентифікаційний номер:
Директор

ТОВ «АДАМАНТ-ДС»

 

                                        Сахарчук Д.О.

М.П

 

 

_______________/_____

Версія договору для друку (у форматі pdf) Договір на надання послуги colocation