Нам 32 рік!

Стабільні та якісні інтернет-послуги для кожного!

Домашні мережі
 • Пн.-Пт.:
  09:00-19:00
  Сб.:
  10:00-18:00
  Нд.:
  вихідний
Технічна підтримка
 • Цілодобово 24/7/365

Типовий договір на надання послуг з доступу до мережі Інтернет на умовах публічної оферти

Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________» (далі за текстом — Виконавець) провайдер телекомунікацій, яке відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від ________.20____ р. № _____ внесене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (п. №____), здійснює свою діяльність у сфері телекомунікацій на основі договору від _____.20__.р. № _______ (строк дії до ________ р,), з оператором телекомунікацій Товариством з обмеженою відповідальністю «Адамант», яке включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до повідомлення НКРЗ від 05.12.2006 р. № 05−8765/132, в особі директора _______., який/а діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295, ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України, та ____________________ -фізична особа, яка відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати послуг, здійснює таким чином акцепт цієї оферти та стає Замовником, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

У Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Публічна оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній оферті.

Договір — правочин про надання доступу до мережі Інтернет, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір).

Акцепт — повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених Публічною офертою.

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій оператора телекомунікацій ТОВ «Адамант», призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків по проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

Послуги — послуги з доступу до мережі Інтернет з використанням технології Ethernet, що надаються Виконавцем.

Правила користування послугою доступу до мережі Інтернет (Правила) — документ, що встановлює порядок і умови підключення, доступу та користування Послугою та Додатковими послугами, що надаються Виконавцем, а також інші умови, що не обумовлені в Договорі. Правила розташовані на web-сайті Виконавця за адресою: adamant.ua/company/documents/199

Доступ до українських ресурсів мережі Iнтернет — доступ, який Виконавець забезпечує до ресурсів мережі передачі даних, яка є частиною всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, логічно пов’язаної єдиним адресним простором та базується на Internet — протоколі, визначеному міжнародними стандартами та до інших ресурсів за паритетними доступами і за допомогою точок обміну трафіком.

Доступ до світових ресурсів — доступ, який Виконавець забезпечує до ресурсів зовнішньої всесвітньої мережі Інтернет.

Мережеві реквізити — унікальний набір даних (скорочено УНД), необхідних для підключення до телекомунікаційної мережі, що ідентифікують Замовника в мережі Виконавця апаратними та/або програмними засобами. УНД складається з імені користувача (login) та пароля (password).

Обладнання Замовника — будь-яке обладнання, що знаходиться на стороні (у користуванні) Замовника, та у якому є MAC-адреса його мережевого інтерфейса, і яке може взаємодіяти та ідентифікуватися з/в телекомунікаційною/ій мережею/і.

Безпосереднє з'єднання (БЗ) — фізична або оптична кабельна лінія зв’язку від розміщеного в загальних приміщеннях житлового будинку обладнання Виконавця (та/або оператора телекомунікацій) до розміщеного в помешканні (квартирі житлового будинку) обладнання Замовника (потрібна для організації цифрового каналу зв’язку).

Підключення обладнання Замовника — з'єднання обладнання Замовника з/від телекомунікаційною/ої мережею/і оператора телекомунікацій ТОВ «Адамант» шляхом прокладання фізичної або оптичної лінії БЗ.

Абонентська ділянка БЗ — частина траси проходження БЗ по поверху житлового будинку, на якому знаходиться обладнання Замовника, від місця його знаходження до комунікаційної шахти житлового будинку.

Додаткове обладнання — обладнання, яке належить Замовнику і знаходиться в його приміщенні, і яке для нормальної його роботи (або функціонування) потребує додаткової реєстрації у телекомунікаційній мережі.

Місце надання Послуг — конкретно визначена Замовником адреса помешкання (квартира житлового будинку), яке є його власністю, або яким він користується на законних підставах, та за яким він бажає отримувати Послуги, виключно для власних потреб тільки в межах даного помешкання. Місце надання Послуг визначається Замовником особисто при реєстрації на веб-сайті за адресою https://adamant.ua/internet/home-internet

Забезпечення організаційної можливості надання Послуг — підтверджене згодою Замовника (акцепт Договору) розміщення в приміщеннях загального користування, в т. ч. допоміжних приміщеннях житлового будинку, в якому знаходиться його помешкання (квартира) технічних засобів телекомунікацій, їх подальша експлуатація та технічне обслуговування оператором телекомунікацій ТОВ «Адамант» з метою забезпечення Виконавцем організації БЗ, підключення обладнання Замовника, а також безперервного та якісного надання Послуг.

Особистий рахунок — персональний рахунок, який Виконавець створює для Замовника в автоматизованій системі і на якому ведеться кількісний та вартісний облік всіх наданих Замовнику Послуг/Додаткових послуг за Договором, а також відображається надходження платежів Замовника і їх витрачання на оплату замовлених Послуг/Додаткових послуг.

Тарифний план (Пакет) — сукупність пропозицій (технічних та вартісних характеристик), запропонованих Замовнику Виконавцем, які визначають вартість та обсяг надання Послуг. Тарифний план включає в себе щомісячну фіксовану абонентну плату (за підтримку функціонування БЗ) та щомісячну плату, що залежить від обсягу наданих Послуг. Тарифний план розташований на веб-сайті за адресою: adamant.ua/internet/home-internet та є невід'ємною частиною Договору.

Додаткові послуги — перелік додаткових, необумовлених Тарифним планом (Пакетом) послуг, що надаються Виконавцем на замовлення Замовника, їх перелік та вартість визначена Прейскурантом.

Прейскурант — документ, в якому наводиться перелік Тарифних планів (Пакетів) і Додаткових послуг, що надаються Виконавцем, їх опис та вартість. Прейскурант розташований на web-сайті Виконавця за адресою: https://adamant.ua/internet/home-internet і є невід'ємною частиною Договору.

MAC-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейса Ethernet; призначається виробником мережевого інтерфейса під час виробництва.

Замовник — фізична особа, яка використовує надані Виконавцем Послуги виключно для власних потреб і тільки в межах помешкання (квартири), що є його власністю, або яким він користується на законних підставах, без права передачі цих Послуг третім особам без відома та письмової згоди на це Виконавця. Замовник, який замовляє Послугу в межах помешкання (квартири) у багатоквартирному житловому будинку, відповідно до норм п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» є співвласником спільного майна такого багатоквартирного будинку, а саме приміщень загального користування, у тому числі допоміжних приміщень.

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даний, які обробляються: паспотрні дані; ідентифікаційний код, адреса реєстрації Замовника або адреса підключення його до Послуги, ІР-адреса, телефонний номер та інші дані, що дозволяють його ідентифікувати).

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Предмет Договору

1.1.Виконавець надає Замовнику послуги з доступу до мережі Інтернет з використанням технології Ethernet (далі — Послуги) за умови наявності технічної можливості у Виконавця, а також за умови забезпечення Замовником організаційної можливості надання Послуг, а Замовник зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України. Вартість, умови та основні технічні характеристики Послуг визначаються обраним Замовником Тарифним планом (Пакетом), що є невід'ємним додатком до даного Договору. Послуги надаються за показниками якості, рівні яких не гірші від затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 № 803, зареєстрованим в Мін'юсті 21.01.2013 р. за № 135/22 667 «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів».

1.2. Послуги надаються у відповідності з діючими Тарифними планами (Пакетами) та умовами, опублікованими на офіційному веб-сайті Виконавця за електронною адресою: adamant.ua/internet/home-internet після здійснення Замовником попередньої сплати рахунку за Послуги й отримання відповідного фінансового документу, що підтверджує факт сплати. Веб-сайт є публічним ресурсом, доступ до якого мають всі користувачі Послуг.

1.3. Замовник може замовити Виконавцю надання Додаткових послуг, необумовлених Тарифним планом (Пакетом), перелік та вартість яких передбачено Прейскурантом.

1.4. Замовник здійснює оплату за Послуги у відповідності до вибраного Тарифного плану (Пакету). Оплата за отримані Замовником Додаткові послуги здійснюється згідно з Прейскурантом.

Порядок укладення Договору

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору та з Правилами. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору та Правил, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Замовник, який заповнив заявку на офіційному веб-сайті Виконавця, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору та з Правилами і зобов’язується їх дотримуватись.

2.2. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст. 205, 638, 642 ЦК України підтверджує намір Замовника укласти Договір та отримувати Послуги на визначених Договором умовах, його згоду на розміщення в приміщеннях загального користування, в т. ч. допоміжних приміщеннях житлового будинку, в якому знаходиться його помешкання (квартира), технічних засобів телекомунікацій, їх подальшу експлуатацію та технічне обслуговування оператором телекомунікацій ТОВ «Адамант» з метою забезпечення Виконавцем виконання умов Договору та полягає в здійсненні Замовником наступних дій, направлених на отримання Послуг:

 • заповнення на офіційному веб-сайті Виконавця заявки на підключення до Послуги;
 • оплату Послуг.

2.3. Акцептування (укладення) Замовником Договору здійснюється шляхом заповнення Замовником заявки на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням: https://adamant.ua/internet/home-internet, без підпису письмового примірника сторонами. Укладений таким чином Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та повноту вказаної при реєстрації інформації.

Організаційні та технічні умови надання та отримання Послуг

3.1. Умови надання Послуг:

3.1.1. наявність у Виконавця технічної можливості для надання Замовнику замовлених Послуг. Під технічною можливістю розуміється знаходження Замовника в зоні дії Послуг і наявність технічних можливостей для організації БЗ;

3.1.2. укладення Замовником і Виконавцем Договору у порядку, визначеному розділом 2 Договору;

3.1.3. забезпечення Замовником, шляхом укладення Договору, організаційної можливості надання Послуг Виконавцем;

3.1.4. організація проведення Виконавцем, за умов забезпечення Замовником організаційної можливості надання Послуг, робіт щодо організації БЗ (в т.ч. активації порту мережевого обладнання Виконавця) та підключення обладнання Замовника;

3.1.5. внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця місячної абонентської плати згідно з обраним Тарифним планом (Пакетом).

Обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. надавати Послуги згідно з умовами Договору за встановленими значеннями показників якості відповідно до п. 1.1. Договору;

4.1.2. організувати БЗ, для чого виконати необхідні роботи в помешканні (квартирі) Замовника та загальних (допоміжних) приміщеннях житлового будинку, де знаходиться помешкання (квартира) Замовника згідно з нарядом, який є невід'ємною частиною Договору. Організація БЗ здійснюється протягом 7-ми робочих днів з моменту подання Замовником заявки на підключення;

4.1.3. після організації БЗ, надати Замовнику мережеві реквізити, необхідні для отримання останнім Послуг, і забезпечити доступ до українських та світових ресурсів мережі Інтернет на одному робочому місці Замовника;

4.1.4. забезпечувати правильність застосування тарифів та оприлюднювати шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Виконавця інформації про зміну Тарифних планів (Пакетів) на Послуги не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх введення;

4.1.5. попереджувати Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті про тимчасове припинення надання Послуг внаслідок проведення планових ремонтних, профілактичних робіт, не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку виконання відповідних робіт із зазначенням орієнтовних строків поновлення надання Послуг;

4.1.6. попереджувати Замовника шляхом надіслання письмового повідомлення про наявність заборгованості за отримані Послуги/Додаткові послуги;

4.1.7. попереджувати Замовника шляхом надіслання електронного або письмового повідомлення про припинення (призупинення) надання Послуг, у разі невиконання Замовником Договору та Правил, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, не пізніше ніж за 7 календарних днів до відповідного припинення (призупинення);

4.1.8. попереджувати Замовника шляхом надіслання електронного повідомлення (з посиланням на офіційний веб-сайт Виконавця) про зміну умов надання Послуг та скорочення їх переліку не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх введення;

4.1.9. попереджувати Замовника шляхом надіслання електронного повідомлення (з посиланням на офіційний веб-сайт Виконавця) про припинення діяльності з надання Послуг не пізніше ніж за 3 місяці до припинення надання Послуг;

4.1.10. попереджувати Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті, про тимчасове припинення надання Послуг у зв’язку з аварійним пошкодженням телекомунікаційних мереж (невідкладно після настання пошкодження), в тому числі, у випадку надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану, попереджувати Замовника, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Виконавця та надіслання електронного повідомлення про необхідність вжиття запобіжних заходів при користуванні Послугами під час несприятливих погодних умов.

4.1.11. усувати пошкодження технічних засобів телекомунікацій Виконавця протягом однієї доби з моменту надходження заявки Замовника про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення);

4.1.12. у разі виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Виконавцем Послуг Замовнику, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Виконавця, Виконавець в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання Послуг;

4.1.13. надавати Замовнику технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно, в межах п. 4.1.16. Договору;

4.1.14. надавати Послуги Замовнику за часовою схемою (24/7/365);

4.1.15. повідомляти Замовника у п’ятиденний термін шляхом розміщення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті про зміну адреси, фактичного місцезнаходження, номерів телефонів, телефаксів та про всі інші зміни стосовно Виконавця, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання Сторонами зобов’язань за ним;

4.1.16. направляти своїх представників за викликом Замовника для усунення пошкоджень, абонентської лінії (БЗ), проведення інших робіт на абонентській лінії (БЗ) та надання замовлених Додаткових послуг. Зазначені роботи здійснюються працівниками Виконавця за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою Виконавця. Працівник Виконавця зобов’язаний пред’являти посвідчення Замовнику.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. оплачувати та приймати Послуги/Додаткові послуги, що надаються Виконавцем, своєчасно та в повному обсязі згідно з умовами, передбаченими Договором. Якщо до десятого числа кожного місяця Виконавець не отримує від Замовника письмових зауважень щодо отриманих Послуг/Додаткових послуг, що надавались у попередньому місяці, то такі Послуги/Додаткові послуги за вказаний період вважаються наданими Виконавцем належним чином та прийнятими Замовником без зауважень;

4.2.2. для отримання Послуг на додатковому обладнанні Замовник повинен заповнити відповідну форму на офіційному веб-сайті Виконавця: https://adamant.ua, в якій фіксується MAC-адреса додаткового обладнання та погодити його підключення з Виконавцем;

4.2.3. надавати Виконавцю повну, правдиву та точну інформацію про себе, необхідну для виконання Договору (номери телефонів, прізвище та ін.). У разі виникнення змін в наданій Виконавцю інформації, в місячний термін інформувати Виконавця (шляхом надіслання електронного або письмового повідомлення) про відповідні зміни, що мають суттєве значення для виконання умов Договору.

У разі втрати (крадіжки, розголошення тощо) інформації, що містить мережеві реквізити, повідомляти Виконавця про такий випадок не пізніше десяти календарних днів;

4.2.4. своєчасно читати оголошення Виконавця на веб-сайті https://adamant.ua/company/news та пошту, що розсилається статистичним сервером Виконавця на електронну адресу Замовника, зареєстровану Виконавцем в домені home.adamant.ua;

4.2.5. забезпечити доступ у прийнятний час уповноважених представників Виконавця у своє помешкання (квартиру), а також у приміщення загального користування, в т. ч. допоміжні приміщення житлового будинку, в якому знаходиться помешкання (квартира) Замовника, у разі необхідності доступу до траси прокладання кабелю (шахти, шафи, розподільчі коробки) в межах відповідного житлового будинку, а також уповноважених представників оператора телекомунікацій ТОВ «Адамант» для проведення робіт з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційної мережі даного оператора телекомунікацій, з метою забезпечення Виконавцем належного надання Послуг за цим Договором;

4.2.6. не допускати використання обладнання для вчинення протиправних дій та не здійснювати використання на комерційній основі обладнання та абонентської лінії (БЗ) для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

4.2.7. використовувати Послуги за Договором як кінцевий користувач з дотриманням вимог чинного законодавства України і Правил, та не передавати третім особам своїх прав та обов’язків за Договором без письмового погодження з Виконавцем;

4.2.8. виконувати рекомендації фахівців Виконавця, необхідні для правильного (коректного) користування Послугами за Договором і глобальною мережею Internet. Забезпечити зі свого боку працездатність та технічно грамотне використання обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання Послуг за Договором;

4.2.9. не підключати без погодження з Виконавцем додаткові пристрої, які можуть впливати на роботу обладнання Виконавця та на якість наданих Послуг;

4.2.10. здійснювати всі необхідні заходи, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки БЗ, а у випадку її пошкодження — провести ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників Виконавця;

4.2.11. забезпечувати справний стан свого обладнання, що взаємодіє та ідентифікується з/в телекомунікаційною/ій мережею/і оператора телекомунікацій ТОВ «Адамант», дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо його експлуатації при отриманні Послуг, а у випадку його пошкодження — провести ремонт за власний рахунок;

4.2.12. не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки БЗ;

4.2.13. надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згоду на обробку персональних даних, необхідних для укладення Договору та надання Послуг.

Права Сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. отримувати Послуги згідно з умовами Договору, замовляти у Виконавця Додаткові послуги;

5.1.2. отримувати від Виконавця інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг та Додаткових послуг;

5.1.3. відмовитися від раніше обраного Тарифного плану (Пакету) та/або обрати інший Тарифний план (Пакет) на підставі власної заяви або іншим чином, встановленим Договором;

5.1.4. сплачувати впродовж розрахункового періоду суму авансу більшу, ніж та, що передбачена відповідним Тарифним планом;

5.1.5. ініціювати тимчасове припинення надання Послуг строком від одного до п’яти місяців (але не більше одного року), шляхом звернення до Виконавця письмово або за телефоном (в порядку п. 5.1.14. Договору) та за умови відсутності у Замовника заборгованості за надані Послуги. В період ініційованого Замовником тимчасового припинення надання Послуг, йому щомісячно нараховується оплата за підтримку функціонування БЗ (резервування порту);

5.1.6. достроково розірвати Договір за умови надіслання Замовником до першого числа місяця, з якого він бажає розірвати Договір, на електронну або поштову адресу Виконавця письмової заяви та за умови відсутності заборгованості по оплаті Послуг/Додаткових послуг. Договір може бути розірваним не пізніше семи календарних днів з моменту отримання Виконавцем заяви Замовника, якщо більший строк не зазначений у заяві;

5.1.7. несплати обумовленої Тарифним планом (Пакетом) плати за весь час пошкодження телекомунікаційної мережі та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення Послуг, у разі порушення Виконавцем граничних строків усунення пошкодження, що виникли не з вини Замовника, з дати реєстрації Виконавцем відповідної заяви (усної та письмової);

5.1.8. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості на умовах обраного Тарифного плану (Пакету);

5.1.9. отримувати від Виконавця відомості щодо наданих Послуг та безоплатно отримувати рахунки за отримані Послуги;

5.1.10. на повернення Виконавцем невикористаної частини коштів (авансу) у розмірі, пропорційному кількості невідпрацьованих днів, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за Договором, внаслідок дострокового розривання Договору, шляхом перерахування відповідних коштів на надані Замовником платіжні реквізити на протязі 30 календарних днів;

5.1.11. на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Виконавцем обов’язків, передбачених Договором, пов’язаних з наданням Послуг та на оскарження неправомірних дій Виконавця;

5.1.12. відмовитися від Послуг у порядку, встановленому Договором та Правилами;

5.1.13. при організації Виконавцем БЗ змінити схему прокладання фізичної кабельної лінії у помешканні (квартирі) Замовника, зазначену в наряді, на підставі письмової заяви, яка є невід'ємною частиною Договору;

5.1.14. заявляти письмово, за телефоном (044) 247−44−11 або на електронну адресу hnet@adamant.ua претензії з питань надання послуг за Договором або заявляти про необхідність тимчасового припинення надання Послуг;

5.1.15. отримувати усну консультаційну допомогу, з питань, пов’язаних з отриманням Послуг за Договором, користуючись послугами служби цілодобової технічної підтримки Виконавця за телефоном: (044) 247−44−11;

5.1.16. переоформити Договір на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. припинити (призупинити) надання Послуг Замовнику у випадку невиконання останнім п.п. 4.2.1., 4.2.6. — 4.2.9. Договору, а також у інших випадках, передбачених Правилами, чинним законодавством, попередньо повідомивши про це Замовника в порядку, визначеному п. 4.1.7. Договору;

5.2.2. ініціювати дострокове розірвання Договору за умови своєчасного попередження Замовника (шляхом надіслання електронного або письмового повідомлення) не пізніше ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору у разі невиконання Замовником вимог

п.п. 4.2.1., 4.2.6. — 4.2.9. Договору та в інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством, договір вважається достроково розірваним з дати, визначеної у заздалегідь надісланому письмовому повідомленні Виконавця;

5.2.3. у разі дострокового розірвання Договору на умовах п. 5.2.2. Виконавець видаляє всі мережеві реквізити (login, password, електронну поштову скриньку та інше), іншу інформацію про такого Замовника з бази даних Виконавця та відключає Замовника від обладнання телекомунікаційної мережі. Виконавець не несе відповідальності за будь-які наслідки, які можуть виникнути в результаті такого видалення та відключення;

5.2.4. відмовити Замовнику в наданні нових Послуг при існуванні у останнього заборгованості перед Виконавцем за раніше отримані Послуги/Додаткові послуги та при виявленні факту перепродажу Послуг;

5.2.5. ініціювати розірвання Договору з відшкодуванням усіх завданих Виконавцю збитків у випадку, коли Замовником при використанні Послуг за Договором порушується чинне законодавство України;

5.2.6. інформувати Замовника про стан його особистого рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Замовника;

5.2.7. на свій розсуд залучати до виконання Договору третіх осіб;

5.2.8. вносити зміни і доповнення до умов Договору та Правил, розмістивши (оприлюднивши) повідомлення про такі зміни і доповнення на офіційному веб-сайті Виконавця не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення їх в дію. Використання Послуг після опублікованого терміну вступу змін в силу є незаперечним фактом безумовного прийняття Замовником всіх внесених змін (акцепт змін);

5.2.9. припинити діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства, здійснювати скорочення переліку Послуг або припинення надання Послуг за Договором, у випадках та на умовах, передбачених Договором, Правилами та чинним законодавством.

Ціни та порядок платежів

6.1. Вартість Послуг (робіт) за Договором встановлюється з урахуванням їх обсягу, який замовляється Замовником, і визначається згідно з Тарифними планами (Пакетами), що діють на момент надання Послуг.

6.2. Оплата Послуг здійснюється у гривнях, попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості Послуг, до 1 (першого) числа місяця, за який здійснюється оплата, згідно з виставленими Виконавцем рахунками.

6.3. Рахунки надсилаються Виконавцем на електронну адресу Замовника, зареєстровану Виконавцем в домені home.adamant.ua, до 25 числа кожного поточного місяця. Якщо у вказаний термін Замовник в силу якихось причин не одержав рахунок від Виконавця, він зобов’язаний вжити всіх заходів для його одержання і проведення оплати. Посилання Замовника на несвоєчасне отримання рахунку не є підставою для несплати за Послуги Виконавця.

6.4. Під час оплати Послуг щомісячна вартість списується з особистого рахунку Замовника за повний календарній місяць (з 1-го по останній день). При первинному підключені до мережі Інтернет розрахунок абонплати проводиться з дня підключення (надання) до кінця місяця, згідно з обраним Замовником Тарифним планом (Пакетом).

6.5. Якщо станом на 1 (перше число) місяця Замовником не було здійснено попередню оплату за Послуги та не було ініційовано розірвання Договору в порядку п. 5.1.6., Виконавцем (в залежності від обраного Замовником Тарифного плану (Пакету) може бути нарахована заборгованість з оплати щомісячної фіксованої абонентної плати (за підтримку функціонування БЗ);

6.6. У разі відмови Замовника від Послуг після проведення Виконавцем робіт з організації БЗ та підключення/налаштування обладнання Замовника, плата за проведення Виконавцем таких робіт Замовнику не повертається.

6.7. Якщо станом на 01 число наступного місяця кошти на рахунку Замовника відсутні, Послуги йому не надаються та автоматично поновлюються після поповнення рахунку протягом календарного місяця.

6.8. Оплата замовлених Додаткових послуг, робіт виконаних в приміщенні Замовника, здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів з моменту отримання рахунку, згідно з Прейскурантом.

6.9. Облік спожитих Замовником Послуг та відстеження своєчасності внесення ним платежів здійснюється із застосуванням автоматизованих систем.

Відповідальність Сторін

7.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов Договору, Правил несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених Договором.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за:

7.2.1. будь-які пошкодження помешкання Замовника (включаючи мережі телефону, телебачення, радіо, тепло-, водо- та електропостачання) під час організації БЗ у разі зміни схеми прокладання фізичної кабельної лінії за письмовою заявою Замовника, а також за пов’язані з цим збитки, завдані Замовнику та третім особам;

7.2.2. зміст та якість отриманої, розміщеної Замовником в мережі Internet інформації, за її подальше використання та зберігання Замовником;

7.2.3. будь-які збитки та (або) шкоду, які були завдані Замовником третім особам з допомогою використання Послуг, та за будь-які збитки та (або) шкоду, пов’язані з використанням Замовником Послуг за Договором;

7.2.4. будь-які збитки та (або) шкоду, які були завдані Замовнику в результаті користування Послугами, в тому числі, за пошкодження або втрату обладнання Замовника, даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації, переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Замовника, а також підключення додаткових пристроїв до мережі або порушення сторонніми особами цілісності абонентської ділянки мережі Замовника, за будь-які збитки та (або) шкоду, які були завдані обладнанню Замовника внаслідок недотримання ним рекомендацій Виконавця щодо його експлуатації при отриманні Послуг та вчинення Замовником інших дій, що призвели до пошкодження (втрати) обладнання.

7.2.5. дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Замовника внаслідок їх втрати останнім;

7.2.6. погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Виконавця, зокрема, Виконавець не несе відповідальності за погіршення якості послуг, яке сталося внаслідок підключення Замовником без погодження з Виконавцем додаткових пристроїв;

7.2.7. якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Internet.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором, Виконавець несе майнову відповідальність в межах розмірів, встановлених ч. 1 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації», що визначаються від вартості Послуг, що надаються Виконавцем.

7.4. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.

7.5. Замовник відповідає за:

7.5.1. понесені ним збитки та збитки майну третіх осіб, якщо вони були спричинені ушкодженнями мереж телефону, телебачення, радіо, тепло-, водо- та електропостачання під час побудови Виконавцем БЗ у приміщенні Замовника внаслідок зміни останнім (за письмовою заявою) схеми прокладання фізичної кабельної лінії зв’язку;

7.5.2. схоронність мережевих реквізитів та за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з їх втратою;

7.5.3. пошкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації, переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Замовника, а також підключення додаткових пристроїв до мережі або порушення сторонніми особами цілісності абонентської ділянки мережі Замовника;

7.5.4. дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Замовника внаслідок їх втрати останнім;

7.5.5. будь-які збитки та (або) шкоду, заподіяну третім особам, якщо це пов’язано з використанням Замовником Послуг за Договором;

7.5.6. забезпечення належної експлуатації обладнання (відповідно до рекомендацій Виконавця) під час настання несприятливих погодних умов;

7.5.7. Порушення вимог Договору та Правил, внаслідок яких було завдано збитків Виконавцю.

Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор: пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення.

8.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

8.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

8.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.

8.5. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш двох місяців, то кожна із Сторін має право ініціювати дострокове розірвання дії Договору.

Вирішення спорів

9.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів.

9.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. Замовник не звільняється від платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.

9.4. Замовник самостійно не переуступає, не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права та обов’язків за Договором.

9.5. У разі непогашення чи систематичного несвоєчасного погашення заборгованості за надані Послуги Виконавець отримує право надати необхідну інформацію про Замовника та стан його розрахунків за Договором третім особам — потенційним кредиторам Замовника. Ця інформація також може бути використана з метою формування реєстру боржників, відкритого для третіх осіб для стягнення боргу у судовому порядку.

Розгляд звернень Замовника

10.1. З питань надання Послуг Замовник може звернутися до Виконавця за поштовою адресою: 2 096, м. Київ, вул. Харківське шосе, 51-А, електронною адресою: homenet-manager@adamant.u або за телефоном (044) 247−44−11. Виконавець проводить прийом Замовника з питань надання Послуг в центрі обслуговування абонентів, що знаходиться за вищезазначеною поштовою адресою.

10.2. Замовник має право подавати Виконавцю письмові заяви, скарги, пропозиції (далі — звернення) з питань надання та отримання Послуг, які підлягають реєстрації у встановленому Замовником порядку.

10.3. Звернення, пов’язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням Послуг, приймаються протягом 1 (одного) місяця з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред’явлені після закінчення зазначених строків, Виконавцем не розглядаються.

10.4. Розгляд письмових звернень здійснюється у встановлений законодавством строк відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Конфіденційність

11.1. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої у зв’язку з Договором інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення, крім випадків, передбачених п.9.5 Договору.

Інші умови

12.1. Договір укладається строком на один рік та набирає чинності з моменту здійснення Замовником оплати Послуг відповідно до обраного ним Тарифного плану (Пакету).

12.2. Укладений Договір вважається подовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо жодна зі сторін не заявить (шляхом надіслання електронного або письмового повідомлення) про його розірвання за 30 днів до закінчення терміну його дії.

12.3. Правила, а також всі додатки, зміни та доповнення до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності з моменту їх введення в дію.

12.4.Недійсність будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

12.5. У разі неможливості підключення обладнання Замовника до телекомунікаційної мережі Договір про надання Послуг вважається таким, що не набрав чинності. У такому випадку Замовнику повертається внесений ним аванс, шляхом перерахування коштів на реквізити, надані Замовником, протягом 30 календарних днів.

12.6. Договір може бути достроково розірвано за ініціативою однієї із Сторін в порядку та на умовах, визначених п. 5.1.5. та п. 5.2.2. цього Договору.

12.7. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) Замовник, як суб'єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду на вчинення Виконавцем, як володільцем бази персональних даних «Абоненти», в тому числі, працівниками Виконавця відповідно до їхніх професійних чи службових, або трудових обов’язків, всіх дій, які відповідно до Закону є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

Метою обробки персональних даних Замовника за цим Договором є забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

Замовник надає згоду Виконавцю на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних «Абоненти», розпоряднику, якому надано таке право володільцем за цивільно-правовим договором, виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги.

Доступ до персональних даних Замовника, що включені до бази персональних даних «Абоненти», третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України. При укладенні цього Договору Замовник надає право Виконавцю на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних «Абоненти».

Замовник не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних «Абоненти», якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги.

Ця згода надається на весь строк дії Договору.

12.8. Укладенням даного Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та про мету обробки його персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

12.9. Замовник надає свою згоду на отримання повідомлень на електронну пошту (e-mail) та через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання Послуг в межах даного Договору.

12.10. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.