ДОГОВІР № ДМ                    /
про надання послуг з реєстрації доменного імені на умовах публічної оферти

м. Київ                                                                                           «       »                             20   р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС», яке є платником єдиного податку, далі за текстом – Реєстратор, в особі директора Сахарчука Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) та фізична особа, яка у відповідності до ч. 2 ст. 638 та ч. 2 ст. 642 ЦК України у випадку прийняття викладених нижче істотних умов, оплати послуг здійснює таким чином акцепт цієї оферти та стає Реєстрантом, разом іменовані Сторони, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

У Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • Реєстратор – особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені.
 • Реєстрант – особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.
 • Публічна оферта – пропозиція Реєстратора, адресована будь- якій фізичній особі (Реєстранту), у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен) на умовах, що містяться в цій публічній оферті.
 • Договір – правочин про надання послуг з реєстрації, делегування та функціонування доменного імені (імен), укладений між Реєстратором і Реєстрантом на умовах цієї публічної оферти в момент акцепту Реєстрантом її умов (далі — Договір).
 • Акцепт – повна й безумовна згода Реєстранта на укладення Договору на умовах, визначених ці-єю публічною офертою.
 • DNS (Domain Name System) – Система унікальних імен, що дозволяє однозначно ідентифікувати будь-який об’єкт в мережі Інтернет; використовується користувачами для доступу до віддалених систем по іменах, а не по цифровим IP-адресами.
 • Доменне ім’я – символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для людини формі.
 • Домен – символьне позначення областей в мережі Інтернет, що базується на ієрархічній структурі, що дозволяє визначити доменні імена.
 • Домен другого / третього рівня – домен / доменне ім’я, зареєстроване в домені, що стоїть вище в ієрархічній системі імен мережі Інтернет (відповідно в домені першого / другого рівня).
 • Регламент домену (Регламент) – документи, що регламентують особливості адміністрування, функціонування та делегування обраного Реєстрантом домену в певній доменній зоні та є невід’ємними додатками до цього Договору та розміщені на web-сайті Виконавця за адресою: https://adamant.ua/dc-adamant-reiestracija-domeniv/
 • Послуги – послуги, що надаються Реєстратором на умовах цього Договору, які полягають в реєстрації, делегуванні та функціонуванні доменного імені (імен), їх супроводу та технічній підтримці, а саме: реєстрації, перереєстрації, продовження реєстрації, трансферу, видаленні, відновленні та зміні стану.
 • Реєстрація – комплекс технічних заходів з утворення запису про доменне ім’я в Реєстрі.
 • Перереєстрація – передача прав та обов’язків, що виникають у зв’язку з використанням доменного імені в мережі Інтернет.
 • Продовження реєстрації – процедура продовження терміну дії прав розпоряджатися доменним ім’ям.
 • Трансфер – процедура зміни Реєстратора доменного імені.
 • Видалення – процедура відкликання прав розпоряджатися доменним ім’ям та видалення доменного імені з Реєстру.
 • Відновлення – процедура поновлення прав розпоряджатися доменним іменем, що було видалене.
 • Зміна стану – процедура призначення певного стану об’єкту, при якому об’єкт отримує спеціальні властивості, що діють на період дії встановленого стану.
 • Адміністратор публічного домену – особа, що здійснює заходи з адміністративного супроводу публічного домену та забезпечення його працездатності.
 • Оператор Реєстру – особа, що здійснює заходи з технічного супроводу Реєстру.
 • Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів, та надає інтерфейс для роботи Реєстраторів згідно з прийнятим Регламентом.
 • WhoIs – база даних зареєстрованих доменів і їх власників.
 • Прейскурант – документ, в якому наводиться перелік Послуг, що надаються Реєстратором, їх опис та вартість. Прейскурант розташований на web-сайті Виконавця за адресою: https://adamant.ua/dc-adamant-reiestracija-domeniv/ і є невід’ємною частиною (додатком) цього Договору.
 • База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
 • Персональні дані -відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даних, які обробляються: паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації, телефонний номер та інші дані, що дозволяють її ідентифікувати).
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 1. Предмет Договору

1.1. Реєстратор зобов’язується  надавати Реєстранту Послуги  в порядку та на умовах,  що визначені цим Договором, а Реєстрант зобовʼязується приймати та оплачувати  Послуги згідно Прейскуранту.

 1. Порядок укладення Договору

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Реєстранта та Реєстратора. Перед початком отримання Послуг Реєстрант зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Реєстрант не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно Реєстрант, який зареєструвався на офіційному веб-сайті Реєстратора вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору, Регламентом домену .UA та Регламентами домену, які розповсюджуються на доменну зону, в якій Реєстрант бажає зареєструвати доменне ім’я, що розміщені на офіційному сайті Реєстратора за адресою: https://adamant.ua/dc-adamant-reiestracija-domeniv/ та зобов’язується їх дотримуватись.

2.2. Договір про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен) укладається шляхом реєстра-ції Реєстранта на офіційному веб-сайті Реєстратора за адресою https://adamant.ua/ у від-повідності з інструкціями, опублікованими на його веб-сайті та подальшої оплати Реєстрантом Послуг, що є прийняттям акцепту та всіх істотних умов цього Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рі-вносильним Договору, підписаному Сторонами. Реєстрант несе повну відповідальність за достові-рність та повноту вказаної при реєстрації інформації.

2.3. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст.205, 638, 642 ЦК України свідчить про намір Реєстранта укласти Договір та отримувати Послуги на визначених цим Договором умовах, є вчинення Реєстрантом конклюдентних дій, пов’язаних з реєстрацією на офіційному веб-сайті Реєстратора за адресою https://adamant.ua/ та оплатою Послуг Реєстратора.

 1. Умови та порядок реєстрації доменного імені (імен)

3.1. Реєстрація доменних імен проводиться у відповідності з цим Договором, регламентуючими документами та з дотриманням умов, визначених в п. 3.2. цього Договору.

3.2. Нове доменне ім’я реєструється Реєстратором в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови і правила його реєстрації, зокрема:

 • на момент реєстрації таке ім’я домену вільне;
 • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми та чинне законодавство;
 • в заявці вказана повна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації;
 • дотриманий Регламент даної доменної зони.

3.3. Делегування доменного імені відбувається в порядку, передбаченому Регламентом домену, які розповсюджуються на доменну зону, в якій Реєстрант бажає зареєструвати доменне ім’я за умови надання Реєстрантом Реєстратору належним чином засвідчених копій документів, що вказані у відповідних Регламентах.

3.4. Доменне ім’я вважається зареєстрованим, а Послуга з реєстрації доменного імені наданою, з моменту присвоєння йому в Реєстрі статусу зареєстрованого.

3.5. Послуга з продовження реєстрації доменного імені вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації такого доменного імені. При цьому, як правило, реєстрація доменного імені продовжується на 1 (один) рік, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації відповідного доменного імені.

3.6. За Договором Реєстрант має право зареєструвати будь-яку кількість доменних імен на своє ім’я.

3.7. Реєстрант гарантує, що на момент подання кожної заявки на реєстрацію доменного імені, така реєстрація доменного імені та порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності, авторських прав і (або) суміжних прав третіх осіб, положення чинного законодавства.

 1. Права та обов’язки Сторін

4.1.  Реєстрант зобов’язується:

4..1.1. Надати Реєстратору повну, правдиву та точну контактну інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором, а також своєчасно повідомляти Реєстратора про будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору.

4.1.2. Ознайомитися та погоджуватися з особливостями реєстрації обраного ним доменного імені, що визначені в Регламенті домену .UA та Регламентами домену, що розповсюджуються на доменну зону, в якій Реєстрант бажає зареєструвати доменне ім’я.

4.1.3. Читати пошту, що розсилається статистичним сервером Реєстратора на електронну адресу Реєстранта, вказану ним як контактну.

4.1.4. В повному обсязі та своєчасно оплачувати послуги Реєстратора та виконувати умови цього Договору і Регламенту, що зазначені в п.4.1.2. Договору.

4.1.5. Дотримуватись вимог чинного законодавства, вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про Реєстратора і його клієнтів, отриману будь-яким способом в ході користування Послугами, що надаються за цим Договором.

4.1.6. Не чинити зловмисних дій (злом, атака, спамінг та ін.), спрямованих на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного устаткування Реєстратора або ж на дискредитацію Реєстратора.

4.1.7. Надавати відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” згоду на обробку персональних даних, необхідних для укладення Договору та надання Послуг.

4.2. Реєстрант має право:

4.2.1. Отримувати Послуги згідно з умовами Договору.

4.2.2. Достроково розірвати Договір за умови своєчасного попередження Реєстратора (шляхом надіслання письмового повідомлення за 30 днів до бажаної дати розірвання) та за умови відсутності заборгованості по оплаті Послуг.

4.2.3. При достроковому розірванні Договору або відмові у продовженні строку реєстрації доменного імені за цим Договором, ініціювати передачу відповідного доменного імені без відміни його делегування (Трансфер) іншому Реєстратору, в порядку п. 9.5. Договору.

4.2.4. Отримувати усну консультаційну допомогу, з питань, пов’язаних з отриманням Послуг за Договором, користуючись послугами служби цілодобової технічної підтримки Реєстратора за телефоном: +38 (044) 247-44-11.

4.3. Реєстратор зобов’язується:

4.3.1. Надавати Реєстранту Послуги, згідно умов Договору.

4.3.2. Надавати Реєстранту необхідну консультаційну інформацію з питань, що пов’язані з Послугами, що надаються за Договором.

4.3.3. Попереджувати Реєстранта шляхом надіслання електронного повідомлення (з посиланням на офіційний веб-сайт Реєстратора) про припинення діяльності з надання Послуг не пізніше ніж за 3 місяці до такого припинення;

4.3.4. Повідомляти Реєстранта у п’ятиденний термін шляхом розміщення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті про зміну адреси, фактичного місцезнаходження, номерів телефонів, телефаксів та про всі інші зміни стосовно Реєстратора, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання Сторонами зобов’язань за ним.

4.4. Реєстратор має право:

4.4.1. Вносити зміни і доповнення до умов Договору, розмістивши (оприлюднивши) повідомлення про такі зміни і доповнення на офіційному веб-сайті Реєстратора не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення їх в дію. Використання Реєстрантом Послуг після внесення Реєстратором змін до Договору по закінченню встановленого терміну їх публікації є незаперечним фактом безумовного прийняття Реєстрантом таких змін (акцепт змін).

4.4.2. На свій розсуд залучати до виконання Договору третіх осіб;

4.4.3. Припинити діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства.

 1. Порядок розрахунків

5.1. Оплата Послуг здійснюється у гривнях, попередньою оплатою, яка складає 100% вартості Послуг, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту виставлення Реєстратором рахунку (квитанції). Вартість Послуг визначається згідно Прейскуранту.

5.2. Рахунок (квитанція) повинен бути сплачений шляхом оплати через установи банків на розрахунковий рахунок Виконавця, або через платіжні термінали/платіжні системи.

5.3. Реєстратор може вносити зміни до Прейскуранту, з попереднім повідомленням Реєстранта про такі зміни за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня введення їх в дію шляхом розміщення на веб-сайті https://adamant.ua/ Зміна вартості Послуг згідно Прейскуранту не являється підставою для перерахунку наперед сплаченої Реєстрантом плати за Послуги до закінчення терміну їх надання. Зміни в Прейскуранті Реєстрант відслідковує самостійно на сайті Реєстратора.

 1. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. Відповідальність Реєстратора обмежується прямими витратами і не може перевищувати вартості послуг за Договором за один календарний рік.

6.2. Реєстратор не несе відповідальності за достовірність поданої Реєстрантом інформації та подальшим її використанням в мережі Інтернет.

6.3. Реєстратор не несе відповідальності за зміст інформації, яку Реєстрант розміщує на веб-вузлі, для якого Реєстратором зареєстровано доменне ім’я (імена) за цим Договором.

6.4. Адміністратор, Оператор Реєстру та Реєстратор не несуть відповідальності щодо наслідків використання або не використання, або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

6.5. Адміністратор та Реєстратор не можуть бути залучені в якості Сторони у судових спорах щодо доменних імен.

6.6. Відповідальність Реєстратора щодо надання послуг за цим Договором по кожному конкретному доменному імені припиняється в момент закінчення терміну реєстрації такого доменного імені.

 1. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор – пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно- правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виникли після його укладення.

7.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

7.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

7.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

7.5. Виконання даного Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш трьох місяців, то Сторони приймають рішення щодо його розірвання.

 1. Розв’язання спорів

8.1. Спори, що можуть виникнути під час виконання цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Інші умови

9.1. Інформація, що надається Реєстрантом Реєстратору відповідно до п. 4.1.1. Договору постійно зберігається в реєстраційній базі домену .UA, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через базу WhoIs або подібний сервіс.

9.2. Укладаючи цей Договір Реєстрант підтверджує те, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним Реєстратору відповідно до п. 4.1.1. Договору, а також про те, що він знає і погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через базу WhoIs або подібний сервіс.

9.3. Реєстрант також підтверджує, що ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності, авторських прав і (або) суміжних прав.

9.4. Реєстратор, без погодження із Реєстрантом, може видалити відповідне доменне ім’я, якщо відносно такого доменного імені набуло чинності рішення суду, шляхом його попереднього блокування на строк 30 діб із подальшим видаленням.

9.5. Реєстратор, без погодження із Реєстрантом, може блокувати відповідне доменне ім’я із подальшим видаленням, у випадку встановлення надання Реєстрантом недостовірної інформації щодо особи Реєстранта або явних порушень такою реєстрацією чинного законодавства України.

 1. Термін дії та порядок розірвання Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту здійснення Реєстрантом оплати Послуг і діє до кінця строку реєстрації доменного імені. Договір вважається подовженим на кожний наступний рік і на таких самих умовах, якщо до закінчення строку його дії Реєстрантом буде здійснена оплата 100% вартості послуг за Договором за наступний рік згідно Прейскуранту Реєстратора, який діяв на момент оплати.

10.2. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої у зв’язку з Договором інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмового погодження обох Сторін незалежно від причин і строку припинення Договору.

10.3. Будь-яка із Сторін може достроково розірвати цей Договір, попередивши іншу сторону рекомендованим листом за 30 днів до бажаної дати розірвання договірних відносин.

10.4. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Реєстранта внесена ним плата не повертається.

10.5. При відмові Реєстранта продовжити строк реєстрації доменного імені за цим Договором або при достроковому розірванні Реєстрантом цього Договору, крім випадків передбачених п.п. 9.4, 9.5., доменне ім’я, делеговане Реєстранту, може бути передано за його ініціативою на обслуговування іншому Реєстратору без відміни делегування такого доменного імені. В такому разі одночасно з рішенням про відмову продовжити строк реєстрації доменного імені за цим Договором або про дострокове розірвання Договору, Реєстрант повинен оформити документи, необхідні для передачі доменного імені новому Реєстратору (перелік та правила оформлення яких розміщені на веб-сайті Реєстратора: https://adamant.ua/dc-adamant-reiestracija-domeniv/, вказавши всю необхідну інформацію про нового Реєстратора, необхідну для передачі йому на обслуговування доменного імені Реєстранта. Рішення Реєстранта про відмову продовжити строк реєстрації доменного імені за цим Договором або про дострокове розірвання цього Договору, в т.ч. з ініціативою передачі доменного імені іншому Реєстратору, повідомляється Реєстратору письмово листом за 30 днів до закінчення строку реєстрації доменного імені/або настання бажаної дати розірвання Договору чи дати передання доменного імені іншому Реєстратору.

Передача новому Реєстратору на обслуговування доменного імені Реєстранта здійснюється Реєстратором на протязі 30 робочих днів з дати отримання від Реєстранта відповідного рішення та інформації, зазначеної в п. 10.5. цього Договору.

Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору відбувається лише за умови повного комплекту та правильного оформлення документів.

 1. Заключні положення

11.1. Реєстратор є платником єдиного податку.

11.2. Всі додатки, зміни та доповнення до Договору є його невід’ємними частинами і набувають чинності з моменту їх введення в дію.

11.3. Недійсність будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

11.4. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору на виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” (надалі – Закон) Реєстрант, як суб’єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду на вчинення Реєстратором, як володільцем бази персональних даних “Абоненти”, в тому числі, працівниками Реєстратора відповідно до їхніх трудових обов’язків, всіх дій, які відповідно до Закону є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

Метою обробки персональних даних Реєстранта за цим Договором є забезпечення реалізації відносин, пов’язаних з наданням Послуг за цим Договором.

Реєстрант надає згоду Реєстратору на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, розпоряднику, якому надано таке право володільцем за цивільно-правовим договором, виключно для забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги.

Доступ до персональних даних Реєстранта, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України. При укладенні цього Договору Реєстрант надає право Реєстратору на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”.

Реєстрант не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги.

11.5. Укладенням даного Договору Реєстрант підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про мету обробки його персональних даних. Обсяг прав Реєстранта, як суб’єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11.6. Реєстрант надає свою згоду на отримання повідомлень на електронну пошту (e-mail), що стосуються надання Послуг в межах даного Договору.

 1. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

Реєстратор:Реєстрант:
Товариство з обмеженою
відповідальністю «АДАМАНТ-ДС»
ПІБ___________________________________________
Код ЄДРПОУ: 40980140Домашня адреса: _______________________________
Місцезнаходження: 02096, м. Київ,______________________________________________
вул. Харківське шосе, 51-АТел: __________________________________________
Адреса для листування:02096, м. Київ,
вул. Харківське шосе, 51-А______________________________________________
Поточний рахунок:
IBAN UA183052990000026003036222294
 Паспорт: Серія_____ №_______ виданий
в АТ КБ “ПРИВАТБАНКвід ___________________________________________
Телефон: (044) 232-93-69Ідентифікаційний №____________________________
Електронна пошта:
telecom@adamant.ua
Директор _____________ Сахарчук Д.О._______________/______________
М.П.

Текст договору для друку розміщено за посиланням: Договір про надання послуги реєстрації доменного імені