Договір № ВХ _____/ 20__
про надання послуг на умовах публічної оферти

 

          м.. Київ                                                                                                        «___»______ 202__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС», яке є платником єдиного податку, далі за текстом – Виконавець, в особі директора Сахарчука Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України та фізична особа _________________________,  яка у відповідності до ч. 2 ст. 638 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) у випадку прийняття викладених нижче істотних умов, оплати послуг здійснює таким чином акцепт цієї оферти та стає Замовником, разом іменовані Сторони, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Замовник – фізична особа, яка акцептувала дану публічну оферту (вказала при розміщенні всі необхідні реквізити на сайті Виконавця) та користується Послугами Виконавця для забезпечення власних потреб.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг, на умовах, що містяться в публічній оферті;

Договір – правочин про надання послуг, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір);

Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цією публічною офертою;

Правила надання послуг (Правила) – документ, що встановлює порядок і умови користування Послугами та Додатковими послугами, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору, а також інші умови, що не обумовлені в Договорі. Правила розташовані на web-сайті Виконавця за адресою: https://adamant.ua/khostynh/ та є невід’ємною частиною Договору.

Послуги — послуги, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору та відповідно до Правил, та які самостійно обираються Замовником згідно з Прейскурантом Виконавця (Тарифними планами). До Послуг Виконавця, що можуть надаватися Замовнику на умовах цього Договору відносяться наступні Послуги: хостинг, Cloud VPS, електронна пошта.

Мережеві реквізити – унікальний набір даних (скорочено УНД), необхідних для підключення до мережі Internet/DCAdamant, що ідентифікують Замовника апаратними та/або програмними засобами Виконавця. УНД складається з імені користувача (login) та пароля (password) для роботи за протоколом FTP, але може бути розширений додатковими даними;

Електронна пошта – система передачі електронних повідомлень за протоколом SMTP;

Веб-сайт – сукупність електронних сторінок, що містять текстову та графічну інформацію, доступ до яких здійснюється за протоколом HTTP;

Хостинг – послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі.

Віртуальний виділений сервер – розподіл фізичного сервера, на основі технології візуалізації, на кілька віртуальних серверів із власним ізольованим програмним середовищем.

CPU (процесор) – потужність процесора, яка гарантується Виконавцем при наданні Замовнику Послуги Cloud VPS згідно з обраним Тарифним планом.

RAM – оперативна пам’ять сервера, об’єм якої надається згідно з обраним Замовником Тарифним планом.

Спам – будь-яке масове розсилання рекламних повідомлень у будь-якому виді і за допомогою будь-яких технологій без явного запиту її одержувачем, розсилання інформації одержувачам, що виразили небажання одержувати цю інформацію і т.п.;

Тарифний план – сукупність пропозицій (технічних та вартісних характеристик), запропонованих Замовнику Виконавцем, які визначають види, вартість та обсяг надання Послуг. Тарифний план розташований на веб-сайті за адресою: https://adamant.ua/khostynh/ та є невід’ємною частиною Договору.

Прейскурант – перелік додаткових, необумовлених Тарифним планом послуг, що надаються Виконавцем на замовлення Замовника, та їх вартість. Прейскурант розташований на веб-сайті за адресою: https://adamant.ua/khostynh/ та є невід’ємною частиною Договору.

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даний, які обробляються: паспотрні дані; ідентифікаційний код, адреса реєстрації Замовника, телефонний номер та інші дані, що дозволяють його ідентифікувати).

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 1. Предмет Договору

1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає і оплачує в порядку та на умовах визначених цим Договором замовлені ним Послуги, види, обсяги ресурсів та вартість яких визначається обраним Замовником Тарифним планом.

1.2. Замовник може замовити Виконавцю надання додаткових, необумовлених Тарифним планом, послуг, перелік та вартість яких передбачено в Прейскуранті

 1. Порядок укладення Договору

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору та Правилами. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору та Правилами, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно Замовник, який зареєструвався на офіційному веб-сайті Виконавця вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору та Правилами надання послуг на платформі DirectAdmin/СPanel, які розміщені на офіційному сайті Виконавця за адресами:
https://adamant.ua/dokumenti/normi-koristuvannja-u-merezhi-internet/
https://adamant.ua/dokumenti/pravila-nadannja-poslug-na-platformi-cpanel/
https://adamant.ua/dokumenti/pravila-nadannja-poslug-na-platformi-directadmin/
у залежності від обраної платформи та зобов’язується їх дотримуватись.

2.2. Договір про надання послуг Веб-хостингу та Електронної пошти укладається шляхом реєстрації Замовника на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою https://adamant.ua/ у відповідності з Інструкціями, опублікованими на веб-сайті та подальшої оплати Замовником Послуг, згідно обраного ним Тарифного плану, що є прийняттям акцепту та всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та повноту вказаної при реєстрації інформації.

2.3. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст.205, 638, 642 ЦК України свідчить про намір Замовника укласти Договір та отримувати Послуги на визначених Договором умовах, є вчинення Замовником конклюдентних дій, пов’язаних з реєстрацією на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою https://adamant.ua/ та оплатою Послуг Виконавця.

 1. Обов’язки Сторін

 3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Після виконання Замовником п. 5.2. Договору надати йому мережеві реквізити доступу, необхідні для отримання Замовником Послуг, зазначених в п. 1.1. Договору.

3.1.2. Надавати Послуги зазначені в п. 1.1. згідно умов Договру.

3.1.3. У випадку раптового переривання Послуги, що сталась з вини Виконавця, вжити негайних заходів щодо відновлення надання Послуги Замовнику.

3.1.4. Надавати Замовнику необхідну технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру.

3.1.5. Надавати додаткові послуги, у разі наявності у Виконавця відповідних замовлень.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Приймати та оплачувати Послуги, що надаються Виконавцем, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених Договором.

3.2.2. Використовувати Послуги за Договором з дотриманням умов Договору вимог чинного законодавства України, Правил надання послуг на платформі DirectAdmin/СPanel. З основними Правилами Замовник повинен ознайомитись за електронними адресами:
https://adamant.ua/dokumenti/normi-koristuvannja-u-merezhi-internet/
https://adamant.ua/dokumenti/pravila-nadannja-poslug-na-platformi-cpanel/
https://adamant.ua/dokumenti/pravila-nadannja-poslug-na-platformi-directadmin/
в залежності від обраної платформи. Укладення цього Договору підтверджує, що Замовник ознайомлений з вищезазначеними Правилами та зобов’язується дотримуватись їх.

3.2.3. Негайно (не пізніше, ніж протягом трьох календарних днів з моменту виникнення зазначених в цьому пункті змін) інформувати Виконавця про будь-які зміни своїх реквізитів, адреси, втрату, крадіжку інформації, що містить мережеві реквізити, а також повідомляти про зміни інших обставин, що мають суттєве значення для виконання умов Договору шляхом надіслання електронного повідомлення на електронну адресу telecom@adamant ua

3.2.4. Не передавати третім особам своїх прав та обов’язків за цим Договором без письмового погодження з Виконавцем. Використовувати Послуги за цим Договором тільки для забезпечення власних потреб. Фізична особа не може використовувати Послуги за цим Договором для забезпечення діяльності юридичних осіб.

3.2.5. Читати пошту що розсилається статистичним сервером Виконавця на електронну адресу Замовника ___________________@__________________________.

3.2.6. Дотримуватись вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про Виконавця і його клієнтів, отриману будь-яким способом в ході користування послугами, що надаються за Договором.

3.2.7. Не розміщувати на своєму віртуальному сервері:

 • Інформацію, що ображає гідність інших людей;
 • Інформацію еротичного або порнографічного характеру. У зв’язку з відсутністю законодавчого визначення того, яке зображення є еротичним та порнографічним, Виконавець бере на себе право такого визначення;
 • Інформацію, що за змістом суперечить чинному законодавству України, зокрема вимогам Закону України “Про захист суспільної моралі”, пропагує насильство, екстремізм, сепаратизм, тероризм, містить заклики до насильницької зміни конституційного ладу меж території або державного кордону України, порушення порядку встановленого Конституцією України, є дискримінаційною, розпалює міжнаціональну та релігійну ворожнечу.

3.2.8. Не перекладати на Виконавця відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником або третіми особами у ході користування Послугами Виконавця.

 1. Права Сторін

 4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Призупинити надання Послуг Замовнику у випадку невиконання останнім умов Договору та Правил.

4.1.2. Відмовити Замовнику в наданні додаткових послуг при існуванні у нього заборгованості за попередніми зобов’язаннями перед Виконавцем.

4.1.3. Ініціювати розірвання Договору з відшкодуванням усіх завданих Виконавцю збитків у випадку коли Замовником при використанні Послуг за Договором недотриманням його умов порушується чинне законодавство України та в інших випадках, передбачених п. 9.2., 9.3. Договору. У випадку розірвання Договору, Виконавець зобов’язаний знищити дані, що належать Замовнику, зі свого устаткування без можливості їх відновлення.

Виконавець залишає за собою право переривати надання Послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, яке використовується для надання Послуг, у тому числі в робочі дні і це не буде вважатися перервою в наданні Послуг. В такому разі Виконавець електронною поштою повідомляє Замовника за 24 години про плановане обслуговування з вказівкою періоду часу на таке обслуговування, якщо Замовник попередньо повідомив Виконавцю свою електронну адресу факсом та/або електронним листом на адресу telecom@adamant.ua

4.1.5. Виконавець має право змінити технічні параметри хостингу що може спричинити зміни у відображенні інформації Замовника, яка розміщена на сервері Виконавця, порядок доступу Замовника для роботи з цією інформацією і т.п. У цьому випадку Виконавець повідомляє Замовника в 14-денний термін електронною поштою, якщо Замовник попередньо повідомив свою адресу Виконавцю факсом та/або електронним листом на адресу telecom@adamant.ua. У разі неповідомлення Замовником своєї актуальної електронної адреси Виконавець не несе відповідальності за наслідки, передбачені цим пунктом Договору.

4.1.6. Виконавець залишає за собою право припинити надання Послуг та/або видалити ресурс Замовника, без попереднього повідомлення, у випадку розміщення Замовником ресурсів, а також посилань на ресурси, інформаційний зміст яких суперечить чинному законодавству України та зокрема стосується: пропаганди насильства, екстремізму сепаратизму містить заклики до насильницької зміни конституційного ладу меж території або державного кордону України, порушення порядку встановленого Конституцією України, є дискримінаційною, розпалює міжнаціональну та релігійну ворожнечу.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Заявляти письмово у відділ обслуговування клієнтів або на електронну адресу telecom@adamant.ua претензії щодо виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за Договором.

4.2.2. Користуватися послугами служби цілодобової технічної підтримки Виконавця за електронною адресою support@adamant.ua.

 1. Розрахунки сторін

5.1. Загальна вартість замовлених послуг за Договором визначається обраним Замовником Тарифним планом, який діє на момент укладення Договору і залежить від об’єму дискового простору обсягу ресурсів, які споживає Замовник, а також від споживання Замовником передбачених Прейскурантом додаткових послуг. Виконавець може змінювати визначену Тарифними планами та Прейскурантом вартість Послуг та додаткових послуг, про такі зміни Виконавець повідомляє Замовника за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня введення їх в дію шляхом розміщення на веб-сайті  https://adamant.ua/ або направлення Замовнику відповідного повідомлення. Зміна тарифів на вже передплачені Замовником Послуги не здійснюється.

5.2. Замовник здійснює повну передоплату за обрані Послуги, яка складає 100 % вартості Послуг, визначеної обраним Замовником Тарифним планом.

5.3. Оплата послуг за Договором здійснюється шляхом перерахування Замовником необхідних сум у національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Надання Замовнику мережевих реквізитів, які необхідні для отримання ним передбачених п. 1.1. Договору Послуг, здійснюється після виконання Замовником вимог п. 5.2. Договору. Фактичне надання Послуг Замовнику починається також тільки після виконання Замовником вимог п. 5.2. Договору.

5.5. Облік спожитих Послуг та відстеження своєчасності внесення платежів здійснюється Виконавцем за допомогою програмних засобів на підставі інформаційної бази шляхом накопичення та обробки даних.

5.6. Якщо Замовником спожито ресурсів більше, ніж передбачено обраним ним Тарифним планом або Замовником було замовлено передбачені Прейскурантом додаткові послуги, то додатково спожиті (замовлені) ним ресурси (додаткові послуги) Замовник повинен оплатити на підставі, в строки та у розмірі, які визначені у виставленому Виконавцем рахунку згідно діючого Тарифного плану та/або  Прейскуранту.

5.7.  Замовник самостійно оплачує всі послуги третіх осіб, що надають послуги з встановлення з’єднання з інформаційним вузлом Виконавця.

 1. Відповідальність

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

6.2. У разі порушення Замовником умов, передбачених пп. 3.2.1. – 3.2.4., 3.2.6. – 3.2.7. Договору, останній виплачує Виконавцю штраф у розмірі передбаченої п. 5.1. Договору вартості Послуг за кожний випадок порушення окремо.

6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця.

6.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником чи третіми особами за будь-які затримки, переривання, збиток або втрати, що відбуваються через:

 • дефекти в будь-якому електронному або механічному устаткуванні, що не належить Виконавцю;
 • проблем при передачі даних або з’єднанні, що відбулися не з вини Виконавця;
 • внаслідок дії обставин нездоланної сили в загальноприйнятому розумінні (розділ 7 цього Договору).

6.5. Замовник зобов’язується використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом і не переносити на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого роду понесені Замовником або третьою стороною в ході використання Замовником Послуг Виконавця. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті використання Замовником Послуг за Договором. Виконавець не відповідає за зміст інформації, розташованої Замовником на своєму віртуальному веб-сайті.

6.6. Замовник несе повну відповідальність за інформаційне наповнення сайту програмне забезпечення сайту ( у т.ч. CMS), за схоронність мережевих реквізитів та за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з їх втратою. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Замовника.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на сайті (сайтах) або в базі даних та FTP Замовника.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

6.9. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи. В разі виходу обладнання та/або устаткування з ладу Виконавець докладає всіх зусиль для відновлення його нормального функціонування але не відповідає за можливу втрату (повну або часткову) інформації Замовника, розташованої Замовником на своєму віртуальному веб-сайті.

6.10. Будь-яка відповідальність Виконавця за Договором обмежується (не може бути більше) вартістю Послуг, що надаються за цим Договором.

 1. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор – пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виниклі після його укладення.

7.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

7.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу яка звільняє від відповідальності за Договором.

7.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

7.5. Виконання даного Договору у повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш трьох місяців, то Сторони приймають рішення щодо його розірвання.

 1. Вирішення спорів

 8.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори, що можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 1. Термін дії Договору та порядок припинення (призупинення) його дії

9.1. Договір набирає чинності з моменту здійснення Замовником оплати Послуг, згідно обраного ним Тарифного плану та діє протягом 1 (одного) року. Договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо жодна із Сторін не заявить шляхом надіслання електронного повідомлення про його розірвання за 30 днів до закінчення терміну його дії.

9.2. Виконавець залишає  за  собою  право  негайно  призупинити  обслуговування  Замовника  за Договором та/або ініціювати розірвання Договору у разі порушення Замовником вимог п. 3.2.2., п. 3.2.4. та п. 3.2.7. та Договору, а також у разі набрання чинності відповідного рішення суду яке містить вимоги щодо припинення надання Послуг Замовнику.

9.3. У разі висунення Замовником вимог щодо надання послуг, які не обумовлені цим Договором, та/або не передбачені Тарифними планами, та/або Прейскурантом, а також за відсутності у Виконавця технічної можливості їх надання, Виконавець може ініціювати дострокове розірвання Договору, попередньо повідомивши про це Замовника електронним повідомленням за 30 днів до дати розірвання Договору. В такому випадку залишок внесеного Замовником авансу за попередньо обрані Послуги підлягає поверненню шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Замовника протягом 7 календарних днів з моменту надання Замовником відповідних платіжних реквізитів.

 1. Інші умови

10.1. Правила надання послуг на платформі DirectAdmin/СPanel які затверджені Виконавцем та розміщені за електронними адресами:
https://adamant.ua/dokumenti/normi-koristuvannja-u-merezhi-internet/
https://adamant.ua/dokumenti/pravila-nadannja-poslug-na-platformi-cpanel/
https://adamant.ua/dokumenti/pravila-nadannja-poslug-na-platformi-directadmin/,
а також всі додатки, зміни та доповнення до Договору є його невід’ємними частинами і набувають чинності з моменту введення їх в дію після попереднього опублікування на веб-сайті.

10.2. Виконавець може змінювати умови Договору з попередньою публікацією таких змін на сайті https://adamant.ua/ за 15 календарних днів до їх введення. Використання Послуг після опублікованого терміну вступу змін в силу є незаперечним фактом безумовного прийняття Замовником всіх внесених змін (акцепт змін).

10.3. Недійсність якої-небудь частини Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

10.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права й обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

10.5. У всьому іншому що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.6. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору на виконання вимог ст. 11 Закону України “Про захист персональних даних” (надалі – Закон) Замовник, як суб’єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду на вчинення Виконавцем, як володільцем бази персональних даних “Абоненти”, в тому числі, працівниками Виконавця відповідно до їхніх трудових обов’язків, всіх дій, які відповідно до Закону є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. Метою обробки персональних даних Замовника за цим Договором є забезпечення реалізації відносин, пов’язаних з наданням послуг. Замовник надає згоду Виконавцю на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, розпоряднику, якому надано таке право володільцем за цивільно-правовим договором, виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги. Доступ до персональних даних Замовника, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України. При укладенні цього Договору Замовник надає право Виконавцю на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”. Замовник не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних “Абоненти”, якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки, отримання Послуг та здійснення розрахунків за Послуги. Ця згода надається на весь строк дії Договору.

10.7. Укладенням даного Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про мету обробки його персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10.8. Замовник надає свою згоду на отримання повідомлень на електронну пошту (e-mail), що стосуються надання послуг в межах даного Договору.

 1. Адреси та банківські реквізити Сторін

Виконавець: Замовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС»

Код ЄДРПОУ: 40980140

Місцезнаходження: 02096, м. Київ,

вул. Харківське шосе, 51-А

Адреса для листування: 02096, м. Київ,

вул. Харківське шосе, 51-А

Поточний рахунок:
IBAN UA183052990000026003036222294
в АТ КБ ПРИВАТБАНК

Телефон: (044) 232-93-69

Електронна пошта:

telecom@adamant.ua

 

ПІБ___________________________________________

 

Адреса: _______________________________________

______________________________________________

Тел: __________________________________________

Паспорт:

Серія_____ №_______ виданий ___________________

______________________________________________

від ___________________________________________

Ідентифікаційний №_____________________________

Електронна пошта:

Директор _____________ Сахарчук Д.О.

М.П.                    

 _______________/______________

 

 

Додаток№1
до Договору № ВХ___/20
від «___» ______ 20__р.

       м. Київ                                                                                                                                                                                                                                                          «__» ______ 20__ р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС», далі за текстом – «Виконавець», в особі директора Сахарчук Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізична особа _____________________ , далі за текстом – «Замовник», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», розуміючи значення, умови та термінологію цього правочину, його правові наслідки, підтверджуючи дійсність намірів при його укладанні, та те, що він не носить характеру мнимого та удаваного, і, діючи добровільно, уклали цей Додаток (в подальшому – Додаток), про наступне:

 1. Виконавець надає Замовнику передбачені Договором послуги  _______________ з наданням дискового простору розміром  _______ Мбайт .
 2. В залежності від вибраного Замовником Тарифного плану, йому надається в межах щорічної вартості Послуг, яка передбачена п. 1 цього Додатку, доменне ім’я

строком на 1 рік. Сторони погоджуються з тим, що програмно-технічний комплекс Виконавця веде облік вірно, і його дані є правильними.

 1. Сторони домовились, що за півріччя/щорічна/ за два роки (потрібне підкреслити) вартість послуг, згідно п.1. Додатку, складає: ______ (______) грн., _____ коп., без ПДВ. Додаток набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє протягом строку дії Договору.
 2. Додаток складено в двох оригінальних екземплярах по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.

Адреси та банківські реквізити Сторін

Від Виконавця:Від Замовника:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС»

Код ЄДРПОУ: 40980140

Місцезнаходження: 02096, м. Київ,

вул. Харківське шосе, 51-А

Адреса для листування:02096, м. Київ,

вул. Харківське шосе, 51-А

Поточний рахунок:
IBAN UA183052990000026003036222294
в АТ КБ ПРИВАТБАНК

Телефон: (044) 232-93-69

Електронна пошта:

telecom@adamant.ua

ПІБ___________________________________________

 

Адреса: _______________________________________

______________________________________________

Тел: __________________________________________

Паспорт:

Серія_____ №_______ виданий ___________________

______________________________________________

від ___________________________________________

Ідентифікаційний №_____________________________

Електронна пошта:

_____________________________________

Директор _____________ Сахарчук Д.О.

М.П.                    

 _______________/______________

 

 Версію для друку розміщено за посиланням: Договір про надання послуги хостингу, VPS, електронної пошти